Nederland uit de recessie?

Vandaag maakt het CBS bekend of onze economie is gedaald, toegenomen of gelijk is gebleven. Dit zal een belangrijk gegeven zijn voor investeerders en beleggers. Ook kan dit het consumentenvertrouwen terugwinnen wat zal resulteren in een groeiend koopgedrag?! In de incassobranche merken we dat het in bepaalde branches nog steeds knokken is. Waar nu de bouwsector steeds meer uit de gevarenzone komt staat de detailhandel met stip bovenaan. Ook de horeca wordt momenteel zwaar getroffen.


Normering Wettelijke Incassokosten

Op 13 maart 2012 is het wetsvoorstel ‘Normering buitengerechtelijke incassokosten’ aangenomen door de Eerste Kamer. Per 1 juli 2012 treedt deze wet in werking. Dit heeft ook gevolgen voor uw organisatie. Met deze reden willen wij u hierover graag informeren.

Definitie van incassokosten:

De kosten die u moet maken voor het incasseren van een vordering wanneer een debiteur uw factuur niet uit zichzelf voldoet. Het gaat dan om de kosten die voorafgaand aan een gerechtelijke procedure worden gemaakt.

Voor wie is de wet bedoeld:

Het doel van de wetswijziging is om rechtszekerheid te bieden aan debiteuren (consumenten) en deze te beschermen tegen onredelijke incassokosten. De wet is van toepassing op consumenten en eenmanszaken. De wet geldt niet voor bedrijven. Het staat bedrijven vrij onderling andere afspraken te maken over de incassokosten. Let wel, deze dienen in de algemene voorwaarden overeen  gekomen te zijn.

Deze wet is van toepassing op alle vorderingen die op of na 1 juli 2012 opeisbaar zijn geworden tot een bedrag ad € 25.000. Het bedrag van € 25.000 sluit aan bij de competentiegrens van de Rechtbank sectie kanton waarbij Florijn incasso zelfstandig voor u mag procederen. Voor vorderingen boven deze competentiegrens is er bijstand van een advocaat verplicht gesteld. Dit heeft tot gevolg dat de kosten hoger liggen dan bij de rechtbank (sector kanton).

Klik hier (pdf) voor een uitgebreide beschrijving van de Wet Normering Incassokosten en wat dit voor u betekent.


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING?..

Zijn de algemene voorwaarden wel of niet van toepassing? Hier is in de zakelijke markt veel onduidelijkheid over. Het antwoord is ook lastig te geven op deze vraag omdat het namelijk veelal afhangt van de omstandigheden. Wel kun je zelf de volgende stappen volgen om er nagenoeg zeker van te zijn dat ze van toepassing zijn op de contractuele relatie met je klant.

Stap 1. Verklaar in je overeenkomst dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Om algemene voorwaarden hun werking te geven, zullen de algemene voorwaarden op een overeenkomst van toepassing moeten worden verklaard. Dit dient te gebeuren door de andere contracterende partij mee te delen dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 Stap 2. Stel de algemene voorwaarden aan de contractpartij “ter hand”

Om een beroep te kunnen doen op de algemene voorwaarden, dienen de algemene voorwaarden ter kennisneming, zoals de wet dat noemt, “vóór of bij het sluiten” van de overeenkomst (niet later!) aan de andere partij “ter hand gesteld” te worden. Het ter hand stellen kan bijvoorbeeld gebeuren door de algemene voorwaarden bij iedere overeenkomst bij te voegen. Wanneer niet aan deze verplichting van “ter hand stelling” wordt voldaan, dan zijn de algemene voorwaarden vernietigbaar.

Stap 3. Deponeer je voorwaarden

Je doet er verstandig aan je voorwaarden te deponeren. Dit kan bij de Rechtbank (kosten € 99,00) in je arrondissement of bij de Kamer van Koophandel (kosten € 18,00 per kalenderjaar). Bij de Kvk worden geen kosten berekend bij het doorvoeren van wijzigingen. Bij de Rechtbank moet je daarvoor wel betalen.

 Stap 4. Schrijf in je offerte/overeenkomst dat de algemene voorwaarden als bijlage zijn toegevoegd

 Hiermee voorkom je dat de andere partij betwist de voorwaarden te hebben ontvangen en daarmee doelt op vernietigbaarheid van de voorwaarden. De hoge raad heeft namelijk recent de volgende uitspraak gedaan: “In principe mag er van uitgegaan worden dat de algemene voorwaarden inderdaad zijn meegestuurd met de orderbevestiging, als de wederpartij de orderbevestiging ‘zonder voorbehoud of protest’ heeft ondertekend. Als dit immers niet zo was geweest, dan had de wederpartij dit volgens de Hoge Raad aan de gebruiker kenbaar moeten maken.”

 Stap 5. Laat je Algemene voorwaarden zo nu en dan screenen

Hiermee voorkom je dat je algemene voorwaarden kunnen worden afgewezen ivm onredelijke punten. Heb je nog geen algemene voorwaarden en wil je ze wel gebruiken? #google eens naar collega’s/concurrenten en kijk wat zij hebben opgenomen in hun algemene voorwaarden. Vaak kom je dan al heel ver. Laat ze vervolgens eens screenen door www.florijnincasso.nl of je huisadvocaat. Kosten van een screening liggen veelal rond de € 450,00 euro en kan dus zeker uit bij een mogelijk geschil!


BESLAG LEGGEN ZONDER VONNIS…

Beslag leggen zonder vonnis…

Ja, het kan. In Nederland kunnen we beslag leggen op bezittingen van onze debiteuren alvorens we een gerechtelijke procedure aanhangig hebben gemaakt.

Het woordenboek legt conservatoir als volgt uit “beslag ter bewaring, gelegd door een schuldeiser op goederen of rechten van de schuldenaar, ten einde benadeling te voorkomen”. De Belgen noemen het dan ook “bewarend” beslag. In tegenstelling tot een executoriaal beslag, beslag waarbij je een executoriale titel hebt (bijvoorbeeld een vonnis van de rechtbank), kun je conservatoir beslag leggen alvorens je een vonnis hebt verkregen. Juist omdat het wordt ingezet in gevallen waarbij benadeling getracht wordt te voorkomen moet je snel kunnen schakelen. Te denken valt aan bijvoorbeeld onroerend goed wat verkocht gaat worden of grote uitgaven die van een bankrekening worden betaald (bijvoorbeeld salarissen).

Alvorens we conservatoir beslag kunnen leggen moeten we in samenwerking met een advocaat een verzoekschrift indienen bij de voorzieningenrechter van de bevoegde  rechtbank ten einde verlof te verkrijgen. Het verzoek wordt in bijna alle gevallen gehonoreerd zonder dat de schuldenaar wordt gehoord. De kosten hiervoor bedragen ca. € 700 – € 800. Voorwaarde is wel dat er binnen 14 dagen na het leggen van het beslag een procedure aanhangig dient te worden gemaakt. Je zult echter begrijpen dat deze periode voor een schuldenaar behoorlijk lang kan zijn wanneer deze niet over de tegoeden kan beschikken. Dit kan bij een bankbeslag rond het einde van de maand vergaande consequenties hebben voor de salariëring van het personeel.
Vanuit Florijn Incasso zetten we het ook vaak in als pressiemiddel. De schuldenaar kan het beslag er alleen af krijgen bij betaling van het verschuldigde of wanneer er een bankgarantie wordt afgegeven. Kijkend naar mijn vorige blog, “liever een dubbeltje in de zak dan een kwartje in de pijplijn” is conservatoir beslag vaker een middel geweest waarbij onze klant wel betaald kreeg, omdat de schuldenaar het beslag er af moest hebben om te kunnen functioneren, terwijl andere schuldeisers het nakijken hadden. Voor de geringe investering dus zeker lonend. De kosten worden overigens ook doorbelast aan de schuldenaar waardoor het de schuldeiser in veel gevallen niets kost.

Heb je er mee te maken of wil je er graag meer over weten vraag het me via mijnblog@florijnincasso.nl

www.florijnincasso.nl


LIEVER EEN DUBBELTJE IN DE ZAK DAN EEN KWARTJE IN DE PIJPLIJN.. “KNOPEN TELLEN”

Economie veranderd het handelen van ondernemers en daarmee ook de principes van de ondernemer.

In mijn praktijk merk ik, gedurende de huidige fase van de economie, een tendens in de zin van de blogtitels. Steeds meer klanten geven zelf al aan dat ze liever schikken in een lastige incassozaak dan een procedure aanhangig te maken. Procedures kosten de ondernemer vaak veel negatieve energie, tijd en geld. De drie items die juist in een mindere tijd van groot belang zijn. Als ondernemer moet je nu juist zuinig zijn op je geld, tijd en daarbij positief blijven om je personeel te motiveren. Ondernemers kiezen dus voor een akkoord tegen finale kwijting.

Dit in tegenstelling tot een periode waarbij de economie juist goed is. Dan spelen de principes een veel grotere rol dan geld en tijd. Zelf ben ik ruim 9 jaar werkzaam in de incassobranche en heb me soms zelfs verbaasd over hoeveel ondernemers bereid waren te investeren voor hun principes.
Los van hoofdsommen, wanneer iemand willens en wetens niet betaald of wanneer de ondernemer van mening is in zijn recht te staan wil hij veelal ook zijn gelijk verkrijgen.

Vanzelfsprekend hebben we in Nederland de rechtelijke macht nodig om juridische geschillen op te lossen. Een gerechtelijke uitspraak is een bindende uitspraak die kan worden geëxecuteerd door een gerechtsdeurwaarder. In mijn praktijk hebben we ook te maken met gerechtelijke procedures veelal alleen wanneer een debiteur nergens op reageert of het aan enige bereidheid ontbreekt. Wanneer je wel contact kunt krijgen met de debiteur is het veelal veel doeltreffender wanneer je tracht een zaak minnelijk (zonder rechter) op te lossen/te incasseren. Bij veel ondernemers leeft nog steeds het gevoel dat een rechter inhoudelijk de zaak beoordeeld en een partij kiest bij verweer zaken. Helaas, bij veel procedures tracht ook een rechter een akkoord te krijgen tussen de eiser en gedaagde. Natuurlijk zijn er nog zaken waarbij een rechter dit nog wel doet en ook wanneer de debiteur verstek laat gaan krijg je de uitspraak die je wilt. Maar je kunt je natuurlijk afvragen of dit de ondernemer wel de voldoening geeft die hij zoekt.. Vaak krijg je ook nog eens de kosten van een advocaat en griffiekosten van de rechtbank voor de kiezen. Lees, principes kosten geld maar heb je gewonnen?!

Mijn ervaring is dat ongeacht de economische omstandigheid het indienen van een faillissementsrekest veel doeltreffender is en sneller leidt tot een oplossing dan een dagvaardingsprocedure. Nagenoeg geen ondernemer wil failliet. Een faillissementszitting kan vaak snel gaan. Een debiteur kan zelfs, indien je steunvorderingen hebt, binnen 15 dagen failliet verklaard zijn (spoedprocedure zelfs nog sneller). Dit terwijl je bij een dagvaardingsprocedure een termijn hebt van 14 dagen alvorens de eerste zitting plaats vind. Je daarna binnen 14 dagen van de griffie de uitspraak krijgt die middels een gerechtsdeurwaarder voorafgaand aan de executie (beslag) betekend dient te worden. Treft de deurwaarder een regeling voorafgaand aan de executie dan heb je op z’n vroegst binnen ca. 40 dagen na dagvaarding het eerste resultaat. Gelukkig zijn er nog steeds bedrijven en particulieren die zich doodschrikken van een dagvaarding en direct betalen ..

Kortom, kern van het verhaal is weet goed welk resultaat je wilt bereiken in een bepaalde incassozaak. Wil je snel incasseren kies dan de juiste aanpak in samenspraak met je incassopartner en tel vroegtijdig je knopen. Ik ken genoeg ondernemers die voor hun principes kozen en aan het einde van de rit achter het net visten doordat de debiteur gedurende het traject failleerde over met de noorderzon vertrok..

Dank voor je interesse.
Denies

www.florijnincasso.nl


INCASSOBRANCHE TOP TIJDENS SLECHTE ECONOMIE?!

Sinds januari 2010 ben ik de nieuwe directeur/eigenaar van Florijn Incasso gevestigd te Assen.

Veel relaties, klanten en familie stelden me dezelfde vraag of gaven de afgeleide reactie; “incassobranche, ja dat is nu wel markt waar veel verdiend wordt..”

Omdat ik ervaar dat deze stelling bij meerdere mensen leeft wil ik hier op reageren.

Ja, de stelling klopt grotendeels, althans.. Incasso en debiteurenbeheer zijn in tijden van een minder florerende economie een veel voorkomend onderwerp op directie en managementagenda’s. In welke branche dan ook, wanneer er een mogelijkheid bestaat om op rekening te kopen bij een ondernemer, is er sprake van een toenemend aantal “minder snelle betalers”.  Nagenoeg elke ondernemer heeft er dus mee te maken. Debiteurenbeheer is dan ook een stuk belangrijker in tijden van een minder florerende economie. Bedrijven maken hun teksten scherper en verkorten de tussenpozen tussen hun aanmaningen. Ook de relatie met de huidige incassopartner wordt eens goed onder de loep genomen. Wat zijn de scores geweest afgelopen jaar? En hoe was de doorloopsnelheid? Dit zijn vragen die de ondernemer bezig houden. Onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie zit hem dan ook met name in die kernwaarden.

Maar betekent bovenstaande automatisch dat de markt goed is? Ja, de markt is goed, althans omdat het een actueel onderwerp is staan meer bedrijven open om eens te kijken naar de diensten die wij bieden. Dit gaat natuurlijk wel twee kanten op. Klanten zijn immers ook gevoeliger om over te stappen. Het is dus naast de acquisitie ontzettend belangrijk je huidige klanten binnen boord te houden. Dit doe je niet door een kop koffie met je klant te drinken maar op een structurele manier een partner te zijn van je klant. Weten wat je klant zoekt in de samenwerking en eruit wil halen is het aller belangrijkste. Alleen dan kun je de klanten tevreden houden. Structureel contact in de frequentie die de klant wenst.. Zo ontzettend belangrijk!

We hebben inderdaad gezegd dat de markt goed is. Maar verdienen we met elkaar dan ook meer in de branche?! Nee, dat is helaas niet het geval…
Wanneer personen en bedrijven minder te besteden hebben wordt het lastiger om de betaling te verkrijgen. Je moet simpelweg meer acties ondernemen richting de debiteur om hetzelfde resultaat te behalen als in tijden van een “goede” economie. En dit wel voor dezelfde incassoprovisie. Ook een stijgend aantal faillissementen en saneringen hebben gevolgen voor je incassoscores en uiteindelijk je salaris. Omdat het aantallen telefoontjes, sommaties en debiteurbezoeken omhoog moeten veranderd je kostprijs. En dat voor een lagere incassoprovisie.

Wensen wij weer een goede economie!? Ja, vanzelfsprekend. Dat is voor de meeste ondernemers in Nederland het beste. Wel vind ik persoonlijk dat een beetje sinusvorming in de economie totaal niet verkeerd is. Het laat ondernemers inzien dat de kosten altijd in verhouding moeten blijven staan tot de omzet. En dat de omzet door externe factoren kan fluctueren.

Wat ons betreft mag de economie dus af en toe schommelen. Nu, staat de markt open voor ons verhaal en geeft het daarnaast een enorme een kick, om op een andere efficiëntere manier, wel te incasseren terwijl de huidige partner verstek liet gaan.

Bedankt voor jullie interesse in de markt!

Denies Kor

www.florijnincasso.nl

watch?v=FIkymi0fYNA


Copyright © 1996-2010 Denieskor.nl. All rights reserved.
Jarrah theme by Templates Next | Powered by WordPress